CO DAJE KARATE?

Z Janem Szerszeniem z Ciechanowskiego Klubu Kyokushin Karate rozmawia Tomasz Wudarczyk


• Gdy dowiedziałem się, że Ciechanowski Klub Kyokushin Karate zdobył II nagrodę w konkursie „Porządkujemy i odnawiamy las” trochę mnie to zdziwiło. Karate zawsze kojarzyło mi się z czymś innym …


– Rozumiem. Ta nagroda to nasz wielki sukces. To ukoronowanie wielkiego wysiłku włożonego przez młodzież w pracę, której efekty będą widoczne za kilkadziesiąt lat. Tylko pozornie nie widać związku między sadzeniem lasu (za to między innymi dostaliśmy tę wspaniałą nagrodę), a uprawianiem sztuki karate. Otóż związek jest: tak, jak długo trzeba czekać aż las wyrośnie, w odkrywaniu ducha dyscypliny karate należy cierpliwie przejść długi etap poznawania i przeżywania poszczególnych jego aspektów. To był jednak, nazwijmy to, incydent w naszym życiu klubowym. Na co dzień zajmujemy się
intensywną pracą treningową, prowadzeniem zajęć z młodzieżą.
Młodzież wciąż poszukuje możliwości zaspokojenia swoich naturalnych dążeń – do rywalizacji, do określenia się, a nawet do dominacji … Stąd tak wielka popularność wschodnich sztuk walki. Niosą one bowiem w sobie wiele wartości istotnych dla współczesnego człowieka. Ale tylko wtedy gdy na treningu przestrzegana jest dyscyplina i panują właściwe relacje między członkami ćwiczącej grupy a instruktorem.
Już głęboki ukłon rozpoczynający i kończący ćwiczenia jest symbolem szacunku dla drugiego człowieka. Osoby uprawiające sztuki walki uczą się od początku grzeczności. Ci, którym to nie odpowiada, szybko tracą motywację do treningu.
Efektem uprawiania karate powinno być osiągnięcie dyscypliny wewnętrznej, rozwój zdolności umysłowych i ciała oraz pogłębienie właściwości ducha. Ju-jitsu, w którym opanowanie emocji pozwala podporządkować sobie przeciwnika, ma przyczyniać się do rozwoju siły fizycznej i woli zwycięstwa. Z kolei potencjalnymi korzyściami płynącymi z uprawiania Aikido są: poprawa zdrowia psychicznego, pogłębienie zrozumienia problemów nękających każdego człowieka, świadomość konieczności integracji z innymi ludźmi. Wschodnie sztuki walki łączy to, że traktują człowieka całościowo, jako jedność psychofizyczną.

• Czy te wartości, które wnosi karate są przyswajane przez ćwiczących? Czy oni je sobie uświadamiają?


– Aby uzyskać odpowiedź na te i podobne pytania, naukowcy z krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego prowadzą od lat badania karateków. Wyniki tych badań są bardzo interesujące. Otóż okazało się, że udział w treningach przyniósł badanym poprawę samopoczucia, radość życia i zwiększenie energii do działania, a także wzmocnienie woli, zdolność do przezwyciężania bólu i zmęczenia. Treningi przyczyniły się ich zdaniem, do zwiększenia odporności na trudności występujące w trakcie realizacji postawionych celów i do rozwoju ogólnej sprawności fizycznej.

• Które sfery osobowości są najbardziej podatne na wartości niesione przez sztukę karate?


– Uprawianie karate ma również znaczący wpływ – w świetle wypowiedzi badanych osób – na rozwój ich zalet charakteru, sposób podejmowania decyzji, zmniejszenie nerwowości, rozszerzenie kontaktów z ludźmi, bardziej świadome dokonywanie wyboru działania oraz spotęgowanie kontroli nad uczuciami gniewu i strachu …

• Czy istotną w tym względzie rolę odgrywa staż w opanowaniu wschodnich sztuk walki?


– Uwzględniając staż treningowy osób badanych można stwierdzić, że największe zmiany zachodziły w ich postawie wobec pracy lub nauki oraz w sferze samokontroli. Karate kształtowało charakter karateków, pomagało im w szybszym rozwiązywaniu problemów, potęgowało wrażliwość na potrzeby, a także krzywdę innych osób. Badania nie wykazały istotnych powiązań między czasem uprawiania karate a intensywnością uczuć przy porażce. Staż nie miał wpływu na zmniejszenie frustracji i nerwowości. A także na wzmocnienie woli, zdolności do przezwyciężania bólu oraz poprawę samopoczucia, radości życia i energii do działania. Z wcześniejszych badań wynika, że podejmowanie treningów karate wiąże się z chęcią doskonalenia własnego charakteru. Obecne badania potwierdziły także ten kierunek oddziaływania treningu, ale nie można wykluczyć twierdzenia, że to specyficzne cechy osobowości spowodowały zajęcie się sztuką karate. Wyniki innych badań utwierdzają w przekonaniu o całościowym oddziaływaniu karate na osobowość, w której wyróżnia się sfery: fizyczną, intelektualną, emocjonalną, wolicjonalną, społeczną, etyczno-moralną.
Z przeprowadzonych badań także wynika, że u większości karateków (ok. 82%) można zauważyć mniejszą nerwowość. Są mniej pobudliwi i mniej agresywni.

• Uprawianie wschodnich sztuk walki może zatem skutecznie kształtować osobowość młodych ludzi?


– Treningi są tak ukierunkowane, by ich efekty wspomagały szkołę i dom rodzinny w trudnym procesie wychowania. Kodeks Dojo to wykładnia zasad moralnych, których każdy karateka powinien przestrzegać na co dzień. Słowa tego kodeksu są powtarzane przez ćwiczących na początku każdego treningu. Wielu rodziców twierdzi, że dzięki karate ich dzieci stały się spokojniejsze, bardziej sumienne, a nawet osiągają lepsze wyniki w szkole.

• W ostatnich latach karate nie cieszy się dużą popularnością. Środki masowego przekazu ledwie przebąkują o sukcesach w tej dyscyplinie.


– Nie można temu zaprzeczyć. Sądzę jednak, że siły sztuki karate kyokushin można upatrywać w jej odmienności. My nie chcemy kształtować sportowych gladiatorów, nie robimy na sporcie wielkich pieniędzy. Oferujemy natomiast to, co inne dyscypliny dają jedynie w formie szczątkowej. Trening karate przysparza bowiem nie tylko zdrowia, sprawności fizycznej i pewności siebie, ale kształtuje także odpowiednią postawę życiową, co jest istotne szczególnie w dzisiejszych czasach. Scalanie w jedno tych wszystkich elementów jest właśnie siłą karate kyokushin.
Ciechanów, 16 listopada 2001r.